Baggetorps naturreservat

lingon_150.jpg

Naturreservat i Kilsbergens sydliga del

Baggetorps naturreservat utgörs av två mindre barrskogsområden i sydligaste delen av Kilsbergen. I reservatet finns lavar och skogsfåglar som indikerar ett högt skyddsvärde.

Det mindre området är en tätvuxen talldominerad skog med lingon- och blåbärsris. Beståndet har en ålder av drygt 100 år och innehåller en hel del torrträd och lågor. Det större området är ett långsmalt drygt 100-årigt barrskogsbestånd med hällmarkstallskog, hedartad barrskog och barrskog av frisk ristyp som delvis övergår i gransumpskog.

Reservaten är inte nämnvärt påverkade av skogsbruk och de innehåller förhållandevis mycket död ved. Olika lavarter som gammelgranlav och skuggblåslav indikerar en hög grad av orördhet.

Tretåig hackspett, mindre hackspett, spillkråka, sparvuggla, hornuggla och kattuggla förekommer här vilket visar att områdena har naturskogskvalitéer. Genom att bevara den här typen av opåverkade skogsområden tryggas den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

1976 tillföll de båda skogsbestånden den allmänna arvsfonden efter Karl Erik Eriksson från Baggetorp. På initiativ av Västnärkes Naturvårdsförening beslutade Länsstyrelsen att områdena skulle bli naturreservat.

Fakta om Baggetorpsreservatet
Reservatet omfattar totalt  11.5 ha.
Området ägs av staten (Naturvårdsfonden)
Länsstyrelsen förvaltar reservatet. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta